ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА DANIBEX.COM 
(Общи условия)

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от „Данибекс“ ООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта DANIBEX.COM и урежда отношенията между „Данибекс“ ООД , със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. "Методи Кусевич" 4 и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уебсайта DANIBEX.COM информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост "Клиент").

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет на Общите условия

Чл. 1.

1. „Данибекс“ ООД предоставя на Клиента посредством DANIBEX.COM предвидените и описани по-долу услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в DANIBEX.COM изисквания за конкретните услуги. 
2. „Данибекс“ ООД предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта DANIBEX.COM, независимо дали са регистрирани като Клиенти.

Чл. 2. Доколкото предоставяните от „Данибекс“ ООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от „Данибекс“ ООД .

Регистрация на Клиент. Съгласие с Общите условия.

Чл. 3.

1. За да използва предоставяните от „Данибекс“ ООД услуги, Клиентът следва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на DANIBEX.COM и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, със заявяване на съгласието си с настоящите Общи условия същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото. 
2. При отбелязване в полето "Да, съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Изпрати", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от „Данибекс“ ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Данибекс“ ООД съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. 
3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. 
4. При попълване на регистрационната форма Клиентът, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Клиента, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността, точният си адрес, телефон и адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на „Данибекс“ ООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, „Данибекс“ ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента. 
5. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на „Данибекс“ ООД и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

Потребителско име и парола 

Чл. 4.  

1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта DANIBEX.COM. 
2. Ако потребителското име не е вече заето, Клиентът получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Клиентът следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг потребител. Потребителското име, с което Клиентът е регистриран в DANIBEX.COM, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „Данибекс“ ООД за срока на действие на договора. 
3. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и посочения при регистрацията адрес на електронна поща за контакт и да уведомява незабавно „Данибекс“ ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.

Сключване на договора

Чл. 5.

1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща. 
2. След сключване на договора „Данибекс“ ООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3, ал. 2 като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с „Данибекс“ ООД и текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия. 
3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на поръчаните стоки.

Изменение на Общите условия

Чл. 6.

1. Доколкото предоставяните от „Данибекс“ ООД услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Данибекс“ ООД. 
 

II. УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 7Предоставяните от „Данибекс“ ООД, чрез DANIBEX.COM услуги са свързани с осъществяване на посредничество между Клиента и Доставчика за сключване и изпълнение на договори за доставка на стоки. По-конкретно услугите могат да се изразяват в: 
1. Търсене на информационни ресурси, материали или отделни видове продукти по зададени от потребителите характеристики. 
2. Представяне списък и кратко описание на предлаганите от Доставчиците продукти, както и информация за името, адреса и други за Доставчиците.
3. Получаване на поръчки, извършени от Клиента и адресирани до Доставчика. 
4. Препращане на получените поръчки до Доставчика. 
5. Уведомяване на Клиента по електронна поща или в потребителския му профил за приемане на поръчката от страна на Доставчика и за времето необходимо за извършване на доставката. 
6. Приемане от името на Доставчика на плащанията за цената на поръчаните от Клиента стоки по договора за доставка, сключен между последния и Доставчика посредством гореописаните услуги. Условията и начините за извършване на плащанията са обозначени на съответната Интернет страница на сайта. 
7. Предоставяне на възможност за изразяване и публикуване на мнения на Клиентите в рамките на он-лайн форума поддържан на сайта DANIBEX.COM.

Подаване и изпълнение на поръчка

Чл. 8.

1. С приемането от страна на „Данибекс“ ООД поръчка между Клиента и Доставчика се сключва индивидуален договор за доставка на поръчаните от Клиента продукти. 
2. „Данибекс“ ООД уведомява Клиента за приемане на поръчката със съобщение до електронната поща на Клиента и/или в потребителския му профил. Уведомлението съдържа информация за времето за доставка, съдържанието на поръчката, цената и начина на плащане на поръчаните продукти и други данни, свързани с поръчката и нейното изпълнение. 

Цени и начини на плащане

Чл. 9.
1. Цените на продуктите, цените за доставка и начините за плащане, които Клиентът може да поръча посредством използването на услугите предмет на настоящите Общи условия са описани в съответните Интернет страници на уебсайта DANIBEX.COM. 
2. Всички цени обявени на Интернет страниците на уебсайта DANIBEX.COM са с включен данък върху добавената стойност. 
3. В случай, че Доставчикът откаже поръчката след онлайн заплащане на цената й от страна на Клиента, същият има право: